Ziek zijn en medicijnverstrekking

Wanneer uw kind ziek is, kunt u uw kind vóór 08.30 uur afmelden via de school-app.
Onder schooltijd  komt het voor dat een kind last heeft van pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Daarnaast krijgen we af en toe het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kind, de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van uw kind, maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is het van groot belang dat in dergelijke situaties zeer zorgvuldig wordt gehandeld. Vandaar dat we samen met alle scholen van ons bestuur een protocol hebben opgesteld, hoe te handelen bij zieke kinderen en het eventueel toedienen van medicatie.
Wij onderscheiden 3 situaties:

1. Het kind wordt ziek op school:
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is naar huis gaat en dat zonder overleg met de ouder(s)/verzorger(s) of een arts geen medicijnen worden verstrekt. De leerkracht/ schoolleiding zal in geval van ziekte altijd contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wat er moet gebeuren: Is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het thuis gebracht worden, moet het naar de huisarts, enz. Het kind gaat nooit onder schooltijd zonder begeleiding door een volwassene naar huis.

 

2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek:
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij overdag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, medicatie voor ADHD/ADD, antibiotica,enz. In dit geval is het van belang schriftelijk vast te leggen dat de ouder toestemming geeft aan de leerkracht om de medicatie te verstrekken. In deze verklaring staat om welke medicijnen het gaat, hoe vaak, in welke hoeveelheden en op welke wijze ze moeten worden toegediend.

 

3. Het verrichten van medische handelingen:

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Omdat deze kinderen vaak heel specifieke verzorging nodig hebben en dit bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt, vergt de toelating een  zorgvuldige afweging. Wanneer bovenstaande het geval is, handelen we zoals beschreven in “passend onderwijs”.

 

Nog een punt van aandacht:
Een kind gaat nooit onder schooltijd zonder begeleiding door een volwassene naar huis! Dit betekent dat voor doktersbezoek, tandarts enz. geen kinderen naar huis gestuurd worden als ze geen toestemmingsbriefje van de ouder(s)/verzorger(s) hebben. Het liefst hebben wij dat de kinderen van school opgehaald worden!