Onderwijs aan het jonge kind

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gelegd voor een succesvolle schoolcarrière.
In de onderbouw wordt de dag gestart met een inloop. Daar vindt er een activiteit plaats rond taal – en rekenontwikkeling, begripsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling of wereldoriëntatie.

 

Het hele jaar door komen alle ontwikkelgebieden aan de orde in de aangeboden thema’s.

 

We vinden het belangrijk dat de kinderen invloed uit kunnen oefenen op hun eigen ontwikkelproces. Dit leren ze al in de kleutergroep. De leerkracht gaat in gesprek met de kinderen en hoort wat de kinderen willen leren, waar ze nieuwsgierig naar zijn. Zo kan het aanbod aansluiten bij de belevingswereld van het kind en krijgt het betekenis. De leerkracht zorgt voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. Een rijke uitdagende leeromgeving voedt de verschillende ‘talen’ waarin een kind zich uit en vorm geeft aan zijn leven. (beeldend, creatief, muziek, dans, drama, enz. ) Daarnaast is er veel aandacht voor samen spelen, zelfstandigheid en expressie.

 

Wanneer kinderen merken dat leren leuk is, wordt hun zelfvertrouwen door succeservaringen vergroot. De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijk richtsnoer voor haar/zijn handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten worden, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

 

Aan de hand van tussendoelen, behorende bij de taal- en rekenontwikkeling, en observaties volgt de leerkracht de kinderen op de voet en begeleidt ze bij de volgende stap in hun ontwikkeling. Met MijnKleutergroep plannen de leerkrachten de activiteiten aan de hand van de tussendoelen, observeren ze dagelijks de kinderen aan de hand van de doelen en evalueren ze hun aanbod en stellen dit zo nodig bij.

 

In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Mocht een leerling extra ondersteuning of zorg nodig hebben voor zijn verdere ontwikkeling, dan schakelt de leerkracht de intern begeleider in voor advies.