De basis op orde

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.
Op de ochtenden krijgen de kinderen instructie en begeleiding bij de basisvakken (lezen, taal, rekenen, schrijven). Op hun dag- of weektaak staat aangegeven wat er van hen wordt verwacht. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra instructie of begeleiding aan de instructietafel. Op de taak is ook aangegeven wat ze kunnen doen als ze klaar zijn met hun vaste taak.

 

Dit alles wordt beschreven in blokvoorbereidingen. Wij werken volgens de principes van Handelingsgericht Werken (Noëlle Pameijer) en laten ons leiden door het gedachtegoed van Luc Stevens. ’s Middags wordt er in de groepen gewerkt rondom wereldoriëntatie, creatieve vakken, sport en bewegen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Eén middag in de week werken we in ateliers. De kinderen worden in wisselende groepen ingedeeld, verschillende leeftijden door elkaar. Alle leerkrachten, de studenten en ook helpende ouders werken met groepjes kinderen, die onderzoekend en al doende leren. Daarnaast zijn er af en toe schoolbrede thema’s en thema’s alleen voor de eigen bouw.

 

Waar mogelijk komen experts in de school, om de leerkrachten te ondersteunen en het aanbod zo breed mogelijk te maken. We gaan ook naar buiten met de groepen om de wereld om ons heen te leren zoals het in de werkelijkheid is.