Medezeggenschap

Iedere ouder/verzorger heeft recht op medezeggenschap binnen de basisschool.
U kunt van dit recht gebruik maken als u wilt dat de school rekening houdt met uw wensen en ideeën met betrekking tot het kind en de ouder in het algemeen. Via de Medezeggenschapsraad (MR) heeft u namelijk invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR kan de directie gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met de school te maken heeft en ook voorstellen doen.
 
De schoolleiding heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de instemming van de MR nodig. De MR is een wettelijk orgaan dat bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel. De zittingstermijn is drie jaar, met een mogelijke verlenging.
 
Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen:
  • die waarover de MR eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van één of beide geledingen van de MR vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie. Een MR kan informatie vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbetering te doen.
 
MR leden dienen contacten te onderhouden met hun achterban, waaruit ze tenslotte zijn gekozen. De MR kan bijvoorbeeld het team of de Ouderraad raadplegen c.q. informeren bij vragen waar de MR advies of instemming over dient te geven.
 
MR leden zijn niet wettelijk verplicht verantwoording af te leggen, maar ze worden wel geacht namens de achterban te spreken. Deze informatieplicht van de MR ten behoeve van de achterban is wel wettelijk vastgelegd. Omdat wij de communicatie tussen de ouders, personeel en de MR heel belangrijk vinden, komt na iedere MR-vergadering een kort verslag in de eerstvolgende nieuwsbrief over de besproken onderwerpen.
 
Van de Medezeggenschapsraad hebben twee leden zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen van de Symbio zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht over de aangelegenheden die voor alle scholen gelden en is aanspreekpunt voor het schoolbestuur van Symbio.