Onderwijs

KiVa
Met ingang van het schooljaar 2023-2024 wordt IKC Aventurijn een KiVa school. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
Lees verder ›
Groepering
In onze school werken wij met jaargroepklassensysteem. Samenwerkend lerend en betekenisvol leren zijn pijlers van ons onderwijs. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes.
Lees verder ›
De basis op orde
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling.
Lees verder ›
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Op IKC Aventurijn werken wij met Blink Wereld. In de middagen staat het thematisch werken op de planning.
Lees verder ›
Creatieve vakken
IKC Aventurijn is een kindcentrum waar er aandacht wordt besteed aan de talenten van kinderen binnen de ateliers. Een atelier is een werkvorm waarin kinderen hun eigen talenten op verschillende gebieden kunnen ontdekken.
Lees verder ›
Onderwijs aan het jonge kind
Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gelegd voor een succesvolle schoolcarrière.
Lees verder ›
Huiswerk
In de bovenbouw worden de leerlingen door de leerkracht voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
Lees verder ›
Lumis College

Leerlingen zijn allemaal verschillend en hebben verschillende behoeftes om tot een volledig zo mogelijke ontwikkeling te komen. Begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Vanuit deze visie denken wij dat meerbegaafde leerlingen een specifieke aanpak behoeven. Dit begint natuurlijk bij het aanbod binnen het IKC/de school. Wanneer er onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van een meerbegaafde leerling, kan aanmelding bij het Lumis College een passende vervolgstap zijn.


Het Lumis College is een bovenschoolse voorziening van Stichting Symbio en Stichting Brigantijn voor meerbegaafde leerlingen uit groep 8, die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze IKC’s/scholen.
Het Lumis College heeft als missie om meerbegaafde leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften voor te bereiden op een soepele overgang naar het VO in studievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.


In het Lumis College komen leerlingen van verschillende scholen samen om specifieke vaardigheden aan te leren en/of te vergroten ter voorbereiding op het VO.

  • Leren leren; werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier van leren.
  • Leren denken; analytisch denken, creatief denken en kritisch denken.
  • Leren (samen)leven; inzicht in jezelf en samenwerken

 

“De vrijdag is de leukste dag van de week, dan krijg ik moeilijke dingen en zie ik mijn vrienden weer”

 


Onderwijs

Het lesprogramma van het Lumis College is zo samengesteld dat het aansluit op de leereigenschappen en onderwijsbehoeften van (meer)begaafde leerlingen.
Leerlingen nemen één dag in de week deel aan deze voorziening. Het schooljaar is opgebouwd uit vier periodes van ongeveer 8 weken, waarbij de leerlingen elke periode op één van de vier betrokken VO scholen (Bataafs Lyceum, Montessori College Twente, Lyceum de Grundel, Twickel College Hengelo) het lesprogramma volgen.
Deze leerlingen krijgen in de ochtend les van een gespecialiseerde PO leerkracht begaafdheid op het gebied van executieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, mindset en leren leren. In de middag krijgen de leerlingen les van een VO docent. De inhoud van het middagprogramma wordt projectmatig en thematisch vormgegeven, vanuit een onderliggend vakgebied als biologie, Frans, techniek, ontwerpen of programmeren. De PO leerkracht is tevens in de middag aanwezig en coacht de leerlingen.

 


“Ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb veel geleerd van het huiswerk plannen want daar kan ik nog iets beter in worden”

 

 


Communicatie

De leerlingen komen op een vaste dag in de week naar het Lumis College. Een leerling wordt aangemeld voor één onafgebroken jaar en deelname is niet vrijblijvend.
Er is regelmatig contact tussen ouders de leerkracht van het Lumis college en de specialist begaafdheid en excellentie van het IKC/de school. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een evaluatieverslag van het Lumis College waarin de voortgang van hun ontwikkeling wordt beschreven door zowel de leerling als leerkracht.


Gelijkgestemden

Op Lumis College komen onze leerlingen gelijkgestemden tegen. Zij werken en denken op een gelijkwaardig niveau en delen dat met elkaar, zodat zij ook leren van elkaar. Deze samenwerking is juist voor deze meerbegaafde leerlingen prettig en belangrijk. Zij herkennen zichzelf, delen ervaringen en worden uitgedaagd.

 

 


“Ik vind het ook erg fijn om samen te werken met mensen die meer hetzelfde denken als mij en ook begrijpen wat ik bedoel”

 


Plaatsingsprocedure

De leerlingen worden aangemeld bij het Lumis College wanneer het IKC/de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De aanmelding vindt plaats in overleg en afstemming met de specialist begaafdheid van het IKC/de school, leerkracht en ouders. De plaatsingscommissie besluit of een leerling daadwerkelijk kan worden geplaatst op het Lumis College.

 

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over het Lumis College of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de algemeen coördinatoren:
Marlies van Beem (marlies.vanbeem@symbiohengelo.nl)
Annemieke Missler-Bremmer (annemieke.missler@symbiohengelo.nl)

Lumis Klas
       

 

  

Lumis Klas

Leerlingen zijn allemaal verschillend en hebben verschillende behoeftes om tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling te komen. 

Begaafdheid kan op verschillende manieren 

in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Vanuit deze visie denken wij dat meerbegaafde leerlingen een specifieke aanpak behoeven. Dit begint natuurlijk bij het aanbod binnen het IKC/de school. Wanneer er niet voldoende tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van een meerbegaafde leerling, kan aanmelding bij de Lumis Klas een passende vervolgstap zijn. 

 

Lumis klas is een bovenschoolse voorziening van Stichting Symbio voor meerbegaafde leerlingen uit groep 5 t/m 7, die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze IKC’s/scholen. Met de Lumis Klas proberen wij meerbegaafde leerlingen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren. De Lumis Klas besteedt ook veel aandacht aan de sociale competenties, mindset en het zelfbeeld.

 

In de Lumis Klas komen leerlingen van verschillende scholen samen om specifieke vaardigheden aan te leren en/of te vergroten:

> Leren leren; werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier van leren.

> Leren denken; analytisch denken, creatief denken en kritisch denken.

> Leren (samen)leven; inzicht in jezelf en samenwerken.

 

 

“De donderdag is de leukste dag van de week, dan krijg ik moeilijke dingen en zie ik mijn vrienden weer”

 

 

Onderwijs

Het lesprogramma van de Lumis Klas is zo samengesteld dat het aansluit op de leereigenschappen en onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen. Tijdens de dag wordt er projectmatig gewerkt. Daarbij zijn onderwerpen als het versterken van executieve vaardigheden, de leerkuil, het leren leren, samenwerking en de mindset als een rode draad in verweven. Leerlingen leren, middels de doelen voor talentontwikkeling (DVO), zich hier verder in te ontwikkelen. Daarnaast hebben wij ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

 

 

“Voor de opdrachten in Lumis klas moet je echt ergens over nadenken en de tijd nemen”

 

 

 

 

Communicatie

De leerlingen komen op een vaste dag in de week naar de Lumis Klas. Deelname aan de Lumis klas is niet vrijblijvend en is een onderdeel van het reguliere lesprogramma. De leerlingen krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht begaafdheid. 

Er is regelmatig contact tussen ouders, de leerkracht van de Lumis klas en de specialist begaafdheid van het IKC/de school. Eén keer per jaar ontvangen de leerlingen een evaluatieverslag van de Lumis Klas waarin de voortgang van hun ontwikkeling wordt beschreven. Wanneer een leerling afscheid neemt van de Lumis Klas vindt er altijd een warme overdracht plaats. Daarnaast ontvangen de ouders en IKC’s/scholen gedurende het schooljaar enkele nieuwsbrieven.

 

Gelijkgestemden

In de Lumis Klas komen onze leerlingen gelijkgestemden tegen. Zij werken en denken op een gelijkwaardig niveau en delen dat met elkaar, zodat zij ook leren van elkaar. Deze samenwerking is juist voor deze begaafde leerlingen prettig en belangrijk. Zij herkennen zichzelf, delen ervaringen en worden uitgedaagd.

 

 

“Ik vind het leuk omdat ik er meer uitdaging krijg en nieuwe vrienden kan maken”

 

 

  

 

Plaatsingsprocedure

De leerlingen worden aangemeld bij de Lumis Klas wanneer het IKC/de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De aanmelding vindt plaats in overleg en afstemming met de specialist begaafdheid, intern begeleider, leerkracht en ouders. Een leerling wordt aangemeld voor in principe één onafgebroken jaar. Verlenging is beargumenteerd en in overleg mogelijk. De plaatsingscommissie besluit of een leerling daadwerkelijk kan worden geplaatst in de Lumis Klas.  Bij beëindiging van de Lumis Klas zorgt het IKC/de school voor een passend onderwijsaanbod voor de leerling.

 

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over Lumis Klas of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de  coördinatoren: 

Annemieke Missler-Bremmer (annemieke.missler@lumisklas.nl)

Marlies van Beem (marlies.vanbeem@lumisklas.nl)